Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

logo

Ogólny cele Projektu:

Zwiększenie efektywności przetwarzania wytworzonych odpadów na terenie realizacji Projektu oraz zwiększenie ilości odpadów kierowanych do recyklingu przez modernizację infrastruktury linii sortowniczej w ZUOK Trzebień. Projekt wspiera kompleksową gospodarkę odpadami ww. zakładzie i dotyczy procesów i działań polegających
na zapobieganiu i ograniczaniu wytwarzania odpadów komunalnych (edukacja), wdrażaniu nowoczesnych technologii dla intensyfikacji odzysku i zmniejszania zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.

Cele szczegółowe:

  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz jego poszczególnych komponentów,
    w tym ochrona powierzchni ziemi,
  • przybliżenie Polski do wypełnienia zobowiązań dyrektywowych oraz celów w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie gospodarowania odpadami, poprzez:

-     zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,

-     poprawa sposobu przetwarzania, magazynowania i organizacji ładunków transportowych przekazywanych odpadów do odzysku,

-     redukcja ilości składowanych odpadów i wydłużenie okresu eksploatacji składowiska,

-     ograniczenie nielegalnego składowania odpadów,

  • ograniczenie transportu odpadów, co zmniejsza zużycie sprzętu, dróg i emisję spalin i zwiększa bezpieczeństwo drogowe.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Realizacja w/w celów wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
w gminie Bolesławiec i Regionie Zachodnim, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wg hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi wskazaną
w dyrektywie 2008/98/WE. Działania te wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju regionu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyczynią się do osiągnięcia:

  • celu głównego RPO WD 2014-2020: wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
  • celu tematycznego (CT 6): zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.